sahypa_banner

Habarlar

Asetonitril ulanylyşy

1. Himiki derňew we gurallaryň derňewi

Asetonitril soňky ýyllarda inçe gatlak hromatografiýasynda, kagyz hromatografiýasynda, spektroskopiýada we polarografiki derňewde organiki üýtgediji we çözüji hökmünde ulanylýar.Highokary arassa asetonitriliň 200nm bilen 400nm aralygynda ultramelewşe şöhlesini siňdirmeýändigi sebäpli, ösýän programma 10-9 derejä çenli analitiki duýgurlygy gazanyp bilýän ýokary öndürijilikli suwuk hromatografiýa HPLC üçin çözüji bolup durýar.

2. Uglewodorod çykarmak we bölmek üçin çözüji

Asetonitril, butadini C4 uglewodorodlardan aýyrmak üçin ekstraktiw distillasiýanyň çözgüdi hökmünde giňden ulanylýan erginçdir.Asetonitril, propilen, izopren we metilasetilen ýaly beýleki uglewodorodlary uglewodorod fraksiýalaryndan bölmek üçin hem ulanylýar.Asetonitril, şeýle hem witamin düzümini saklamak bilen bir hatarda, ýag kislotalaryny ösümlik ýagyndan we balyk bagyr ýagyndan çykarmak we aýyrmak ýaly aýratyn bölünişikler üçin ulanylýar.Asetonitril derman, pestisid, dokma we plastmassa pudaklarynda hem çözüji hökmünde giňden ulanylýar.[2]

3. Sintetiki lukmançylygyň we pestisidleriň araçylary

Asetonitril dürli derman önümleriniň we pestisidleriň sintezinde aralyk hökmünde ulanylyp bilner.Lukmançylykda B1 witamini, metronidazol, etambutol, aminopteridin, adenin we dipiridamol ýaly möhüm derman araçylarynyň bir toparyny sintez etmek üçin ulanylýar;Pestisidlerde piretroid insektisidleri we asetoksim ýaly pestisid araçylaryny sintez etmek üçin ulanylýar.[1]

4. icarymgeçirijini arassalaýjy serişde

Asetonitril, güýçli polýarlygy bolan organiki erginçidir, ýagda, organiki däl duzda, organiki maddalarda we makromolekulýar birleşmede oňat çözülip bilýär we kremniý waflindäki ýagy, mumy, barmak yzyny, poslaýjy serişdäni we akym galyndylaryny arassalap bilýär.Şonuň üçin ýokary arassa asetonitril ýarymgeçirijini arassalaýjy serişde hökmünde ulanylyp bilner.

5. Beýleki programmalar

Aboveokardaky goşundylardan başga-da, asetonitril organiki sintez çig malynyň, katalizatoryň ýa-da metal çylşyrymly katalizatoryň bir bölegi hökmünde hem ulanylyp bilner.Mundan başga-da, asetonitril matany boýamakda we örtmek kompozitlerinde hem ulanylýar we hlorly erginler üçin täsirli stabilizator bolup durýar.


Poçta wagty: Maý-09-2023