sahypa_banner

Arza

 • ABS importy iýul aýynda 9,5% azaldy

  ABS importy iýul aýynda 9,5% azaldy

  2022-nji ýylyň iýulynda Hytaýyň ABS import mukdary 93,200 tonna bolup, öňki aý bilen deňeşdirilende 0.9800 tonna ýa-da 9,5% azaldy.Januaryanwar-iýul aýlarynda importyň umumy mukdary 825,000 tonna, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 193,200 tonna az bolup, 18,97% azaldy.Iýul aýynda Hytaýyň ABS eksport mukdary 0.7300-den ...
  Koprak oka
 • SBS näme

  SBS näme

  SBS (stiren-butadien-stiren) poli (stirol-butadien-stiren) ýa-da SBS, asfalt üýtgetmek, aýakgap aýakgaplary, teker aýakgaplary we çydamlylygy möhüm bolan beýleki ýerlerde ulanylýan gaty rezin.Kopolimer jaňynyň bir görnüşi ...
  Koprak oka
 • Stiren Butadien rezin näme?

  Stiren Butadien rezin näme?

  Dünýäde ýeke-täk sintetiki kauçuk hökmünde aňladylýan stirol butadien rezin häzirki wagtda köp pudaklarda ileri tutulýar.Onda butadien we stirol, 75-25 kopolimer bar.Esasan könelişen ru çalyşýan awtoulag tekerlerini öndürmekde ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Polistirol näme?

  Polistirol näme?

  Polistirol dürli sarp ediş önümlerini öndürmek üçin ulanylýan köpugurly plastmassadyr.Gaty, gaty plastmassa hökmünde köplenç iýmit gaplamak we laboratoriýa enjamlary ýaly aýdyňlygy talap edýän önümlerde ulanylýar.Dürli reňkleýjiler, goşundylar ýa-da beýleki plastmassalar bilen birleşdirilende ...
  Koprak oka
 • MBS (Metakrilat Butadien Stiren) rezin usuly

  MBS (Metakrilat Butadien Stiren) rezin usuly

  MB S rezini (Metilmetharylate-Butadiene-Sty-rene), TEB 3K (M), divinil (B) we winilbenzol (S) görnüşli kopolimer, ýörite nukleokapsid gurluşy bar. Esasan üýtgedilen PVC rezinde (PVC) ulanylýar .PVC üýtgedilenden soň diňe bir eroziýa garşy durnuklylygy gowulandyryp bilmez ...
  Koprak oka
 • Giňeldilen polistirol - Eps - kesgitleme

  Giňeldilen polistirol - Eps - kesgitleme

  Adatça polistirol, nebit önümleriniň ikisi hem benzoldan we etilden alynýan monomer stirondan ýasalan sintetiki aromatiki polimerdir.Polistirol gaty ýa-da köpükli bolup biler.Polistirol, adatça ulanylýan reňksiz, aç-açan termoplastikdir ...
  Koprak oka
 • Doldurylmadyk poliester rezin

  Iňlis dilinde UPR ady bilen tanalýan doýmadyk poliester rezin, aňsatlyk bilen çap edilip bilinýän suwuk polimer bolup, bir gezek bejerilen (belli bir maddalary ulanmak arkaly organiki peroksidler, gatylaşdyryjylar diýlip atlandyrylýan organiki peroksidler), aňsatlyk bilen çap edilip bilinýän suwuk polimerdir. galyp....
  Koprak oka
 • SBL näme

  Stiren-butadien (SB) lateks, birnäçe senagat we täjirçilik goşundylarynda ulanylýan emulsiýa polimeriniň umumy görnüşidir.Iki dürli monomerden, stiroldan we butadinden ybarat bolany üçin, SB lateks kopolimer hökmünde klassifikasiýa edilýär.Stiren r ...
  Koprak oka
 • SAN-yň tanyşdyrylyşy

  Giriş SAN, ABS-dan ozalky gaty berk aç-açan material.Görünýän aralykdaky geçiriş 90% -den ýokary, şonuň üçin aňsat reňklenýär, termiki zarba çydamly we gowy himiki garşylygy bar.MÜMKINÇILIKLER Rigid, transpa ...
  Koprak oka
 • Akrilonitril Butadien Stiren

  Gysgaça syn ABS (Acrylonitrile Butadiene Stiren) plastmassa, sanjym galyplaýyş işinde köplenç ulanylýan termoplastiki polimerdir.OEM bölek önümçiliginde we 3D çap önümçiliginde iň köp ulanylýan plastmassalardan biridir.ABS plastmassasynyň himiki aýratynlyklary ...
  Koprak oka