sahypa_banner

Stiren Monomer

 • stiren monomer bahasynyň derňewi

  stiren monomer bahasynyň derňewi

  Bu hepde içerki stiranyň bahasynyň şok öndürijiligi, umumy zarba diapazony birneme az.Bir hepdäniň dowamynda Jiangsu-da ýokary derejeli söwda geleşigi 9750 ýuana / tonna, pes derejeli amal 9550 ýuana / tonna, ýokary we pes baha tapawudy 200 ýuana / tonna boldy.... Ok ...
  Koprak oka
 • Hytaýda stirol pudagynyň häzirki ýagdaýy

  Hytaýda stirol pudagynyň häzirki ýagdaýy

  Stiren möhüm suwuk himiki çig maldyr.Alken gapdal zynjyrly we benzol halkasy bilen emele gelen konýugat ulgamyny emele getirýän monosiklik aromatiki uglewodorod.Doldurylmadyk aromatiki uglewodorodlaryň iň ýönekeý we iň möhüm agzasy.Stiren çig mal hökmünde giňden ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Gündogar Hytaýyň stiren aksiýalary täze derejä ýetdi

  Gündogar Hytaýyň stiren aksiýalary täze derejä ýetdi

  Gündogar Hytaýyň esasy port paýnamalary şu hepde köp ýyllyk pes derejä ýetdi we 2018-nji ýylyň iýun aýynyň başynda 21,500 tonna bilen deňeşdirilende 36,000 tonna çenli aşaklady. Näme üçin?7-nji sentýabrda Jiangsu şäherindäki esasy esasy tank fermasynyň iň soňky sanawy 36,000 tonna, bu ep-esli azaldy ...
  Koprak oka
 • PS çig mal stiroly bilen baha baglanyşygy

  PS çig mal stiroly bilen baha baglanyşygy

  ]Şol bir wagtyň özünde, üpjünçiligiň arasyndaky baglanyşyk ...
  Koprak oka
 • ABS çig malynyň bahasy ikinji ýarym ýyl

  ABS çig malynyň bahasy ikinji ýarym ýyl

  2022-nji ýylyň birinji ýarymynda Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky çaknyşyk fewral aýynyň ahyrynda başlandy, Günbatar Russiýa garşy sanksiýalary girizmegi dowam etdirdi, üpjünçilik töwekgelçiligi aladalary artdy we üpjünçilik tarapy garaşylýan zatlary dowam etdirdi.Talap tarapynda, jemleniş başlandan soň ...
  Koprak oka
 • ABS pudagynyň soňky üç ýylda girdejisiniň derňewi

  ABS pudagynyň soňky üç ýylda girdejisiniň derňewi

  2022-nji ýylda ABS senagatynyň bäş ýyllyk ýokary girdejili modeli gutardy we resmi taýdan ýitgi tapgyryna çykdy.Täze önümçilik kuwwaty doly çykarylmady we global epidemiýanyň we Hytaýyň içerki ykdysady çökgünliginiň täsiri sebäpli terminala bolan isleg ep-esli azaldy ...
  Koprak oka
 • Hytaýda stiren monomeriniň önümçilik kuwwaty paýlanyşy

  Hytaýda stiren monomeriniň önümçilik kuwwaty paýlanyşy

  Giriş: 2022-nji ýylda, Zhenhai Phase II, Shandong Lihua, Maoming Nebit-Himiýa we Bohua tarapyndan işlenip düzülen täze stirol birlikleriniň rahat öndürilmegi we Duşanzidäki köne enjamlaryň kuwwatynyň giňelmegi bilen Hytaýda umumy stirol kuwwaty 17,449 million tonna ýetdi. / ýyl boýunça ...
  Koprak oka
 • Stireniň bahasynyň derňewi 2022.06

  Stireniň bahasynyň derňewi 2022.06

  Iýun aýynda içerki stiranyň bahasy ýokarlanandan soň gaýtadan ýokarlandy we umumy üýtgeme gaty gowy boldy.Bir aýyň içinde bahasy 10 355 ýuandan 11,530 ýuana / tonna aralygynda işleýärdi we aýyň ahyrynda bahanyň başynda bahadan pesdi ...
  Koprak oka
 • Stireniň bahasynyň derňewi 2022.05

  Stireniň bahasynyň derňewi 2022.05

  Maý aýynda içerki stiranyň bahasy ýokaryk üýtgäp, bir aýyň içinde bahasy 9715-10570 ýuana / tonna aralygynda işledi.Bu aýda, stiren çig nebit we çykdajy sebäpli ýagdaýa geldi.Çig nebitiň bahasynyň üýtgäp durmagy, üznüksiz ...
  Koprak oka